Default Header Image

Cercetare

Direcţia ştiinţifică prioritară: Infecţia în contextul malformaţiilor congenitale şi afecţiunile chirurgicale dobândite la nou-născut, sugar, copil şi adolescent.

Scopul şi sarcinile esenţiale ale cercetării ştiinţifice: Aprofundarea studiului proceselor metabolice cauzate de infecţie în malformaţiile congenitale şi afecţiunile chirurgicale la nou-născut, sugar, copil şi adolescent. Modelarea unui algoritm mai eficient de tratament medico-chirurgical.

Rezultate preconizate: Eficientizarea curelor de tratament conservator şi chirurgical al copiilor cu malformaţii congenitale şi afecţiuni chirurgicale dobândite.

Informaţie succintă privind tezele de doctorat/postdoctorat susţinute în ultimii 3 ani şi cele în lucru (teme aprobate)

Teză de doctor habilitat în medicină, autor – Nicolae Şavga, doctor în ştiinţe medicale, cercetător ştiinţific, laboratorul Infecţii chirurgicale la copii.  Consultant ştiinţific – Gudumac Eva, doctor habilitat în  ştiinţe medicale, profesor universitar, academician al AŞM, Om Emerit.  Tema tezei: Displaziile lombo-sacrale ale coloanei vertebrale la copil. Aspecte clinico-paraclinice şi managementul ortopedo-chirurgical. Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50.14.35-03. Data susţinerii tezei 27.10.2010

Informaţie succintă despre teză:  pe parcursul anilor 1998-2007, în cadrul Clinicii de Chirurgie Pediatrică a Centrului Naţional Ştiinţfico-Practic de Chirurgie Pediatrică “Natalia Gheorghiu” a fost estimată, în premieră, situaţia epidemiologică în R. Moldova referitoare la afecţiunile displazice ale coloanei vertebrale la copii. Studiul s-a axat pe cercetarea pluridimensională a afecţiunilor displazice lombo-sacrale ale coloanei vertebrale la copii, care a inclus atât datele clinico-anamnestice, imagistice, de laborator şi de tratament, cât şi cele epidemiologice ale copiilor de vârsta 9-18 ani, preponderentă fiind  vârsta de 13-15 ani (69,81 %), urmată de  vârsta 16-18 ani – 171 (20,15 %), conform datelor spitalizării. Pe diverse grupe de copii au fost specificați factorii de risc recunoscuţi ca declanşatori al acestor fenomene displazice. Autorul a efectuat această analiză pe un lot global de 16 164 copii cu patologia aparatului locomotor, inclusiv cu atingeri ale coloanei vertebrale – 2069 pacienţi (12,8 %). În structura patologiei coloanei vertebrale cea mai mare pondere – 26,63 % (551 copii) a revenit afecţiunilor displastice lombo-sacrate ale coloanei vertebrale, iar în structura patologiei ortopedice – 3,4 %. Aceste date statistice sunt prezentate în premieră şi atestă actualitatea patologiei date.

Teză de doctor în ştiinţe medicale, autor -  Celac Victoria, ceceretător ştiinţific, Laboratorul Infecţii chirurgicale la copii. Conducător ştiinţific -  Gudumac Eva, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician al AŞM, Om Emerit.

Tema tezei: Managementul diagnostic şi medico-chirurgical al uropatiilor malformative la nou-născuţi şi copiii în vârstă de până la 3 ani. Data susţinerii tezei 26.10.2011, USMF “Nicolae Testemiţanu”

Informaţie succintă despre teză: S-au cercetat  factorii de risc, principalele  verigi patogenetice şi influenţa lor asupra etapelor clinico-evolutive ale uropatiilor malformative. S-au evaluat particularităţile malformative ale parenchimului renal şi corelaţiile dintre manifestările imagistice şi macroscopice anatomo-structurale, arhitectonice şi morfometrie ale proceselor patologice din parenchimul renal. În urma studiului morfologic s-a introdus noţiunea de uronefropatii malformative şi în baza modificărilor morfo-structurale ale elementelor parenchimului renal şi sistemului excretor superior depistate s-a elaborat o clasificare nouă de lucru: uronefropatii malformative primare, secundare şi mixte. În urma cercetării multiplanice şi complexe a parametrilor clinico-paraclinici la copiii cu uropatii malformative în perioada prenatală, la nou-născut şi la copiii cu vârste de până la 3 ani s-a elaborat algoritmul de diagnostic precoce al malformaţiilor congenitale reno-urinare.

La moment cifrul specialităţii: 321.14. Chirurgie pediatrică, conform Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice. Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 199 din 13 martie 2013 (publicat in Monitorul Oficial nr. 60-63 (4378-4381), pag. 32).

Teză de doctor în medicină, autor - Bârsan Aliona, competitor, conducător ştiinţific – Babuci Stanislav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, cercetător ştiinţific superior.

Tema tezei: Optimizarea metodelor de corecţie medico-chirurgicală a herniilor diafragmo-pleurale şi a eventraţiilor diafragmatice la copil. Data susţinerii tezei – 26.10.2011, USMF “Nicolae Testemiţanu”

Teză de doctor în medicină, autor - Rusanovschi Grigorii. Conducător ştiinţific – Moroz Petru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar.

Tema tezei: Particularităţi de diagnostic şi tratament al coxa valga displazice la copii. Data susţinerii tezei 22.06.2011, USMF “Nicolae Testemiţanu”.

La moment cifrul specialităţii: 321.18. Ortopedie şi traumatologie, conform Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice. Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 199 din 13 martie 2013 (publicat in Monitorul Oficial nr. 60-63 (4378-4381), pag. 32).

Teza de doctor habilitat în ştiinţe medicale, autor - Boian Gavril, cercetător ştiinţific superior, Consultant ştiinţific - Gudumac Eva, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician al AŞM, Om Emerit.

Tema tezei: Diagnosticul diferenţial şi tratamentul chirurgical etiopatogenic  individual adaptat al sindromului de colostază cronică la copil”, data susţinerii  – 04.07.2012.

Informaţie succintă despre teză. Competitorul a efectuat un monitoring a informativităţii diagnostice a marcherilor biochimici, metabolici, histochimici, imunologici şi bacteriologici la etapele clinico-evolutive ale sindromului de colostază cronică pe un lot de 2859 copii (63,2 % fete şi 36,8 % băieţi) cu vârste cuprinse între 6 luni şi 18 ani, care au urmat tratamente în clinica de Chirurgie, Ortopedie şi Anesteziologie Pediatrică a CNŞP de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu” pe parcursul a 24 de ani (1986-2010). S-a constatat geneza etiopatogenică multifactorială a colostazei cronice la copii şi a fost obiectivizată schema de lucru a patogeniei acestei boli, a fost elaborat un algoritm de diagnostic şi diagnostic diferenţial. A fost argumentat un program complex de pregătire preoperatorie şi management anestezico-reanimatologic optimal. Acestea au permis obţinerea unui grad înalt de eficienţă curativă, s-a minimalizat durata tratamentului empiric al copiilor cu malformaţii coloanorectale şi perineale, s-au redus complicaţiile postoperatorii precoce de la 16,4 până la 5,08 %, a celor tardive – de la 32,7 la 13,8 % şi a mortalităţii postoperatorii –  de la 3,9 la 0,8 %, ceea ce a asigurat rezultate bune la distanţă în 93,1 % din cazuri. La 6,9 % din copiii operaţi rezultatele tratamentului chirurgical au fost decepţionante, aceştia necesitând, în unele cazuri, reintervenţii chirurgicale.